യുവദീപ്തിയുടെ അഭിമുഖൃത്തിൽ അതിരൂപത ,ഫൊറോന, യൂണിറ്റ് തലങ്ങളിൽ യുവജനങ്ങൾ കോവിഡ് എന്ന മഹാ ഭീകരതയക്ക് എതിരായി പ്രാർത്ഥന യജ്ഞവും,ഉപവാസവും നടത്തി .