കേരള സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി യുവജനങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്തിനുള്ള ക്യാമ്പയിൻ യുവദീപ്തി എസ്. എം വൈ. എം. ന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ടു.