2020 പ്രവർത്തനവർഷത്തിൽ യൂണിറ്റ് ഭാരവാഹികൾക്കായുള്ള ഓൺലൈൻ നേതൃത്വ സംഗമം 2020 ജൂൺ 21 ന് നടത്തപ്പെട്ടു.