അതിരൂപതയിലെ യുവജനങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളെപ്പറ്റിയും പൊതുമേഖലാ തൊഴിൽ സാധ്യതകളെപ്പറ്റിയും അവബോധം നൽകാൻ ഓൺലൈൻ കരിയർ ഗൈഡൻസ് പ്രോഗ്രാം നടത്തപ്പെട്ടു.