അതിരൂപതയിലെ മുഴുവൻ യുവജനങ്ങളുടെയും വിവരശേഖരണത്തിനായി യുവജന സർവ്വേ ജൂലൈ 15 ന് ആരംഭിച്ചു.