മുൻ അതിരൂപത ഭാരവാഹികൾ ആയിരുന്നവരും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പൗരോഹിത്യം, സന്ന്യാസം, കുടുംബജീവിതം എന്നീ വിളികൾ സ്വീകരിച്ചവരുമായവർക്കു വേണ്ടി ആശംസകൾ നേരുവാനായി യുവദീപ്തി കുടുംബത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ട യോഗം