വനിതാ ദിനത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച് സ്ത്രീകളെ സ്വയം തൊഴിലിലൂടെ ശാക്തീകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നിർധനരായ തൈയ്യൽ അറിയാവുന്ന 5 സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യമായി തൈയ്യൽ മെഷീൻ വിതരണം ചെയ്തു.