അന്താരാഷ്ട്ര ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനാചരണം
ജൂൺ 26, 2023

ദൈവം തന്ന വലിയ ദാനമാണ് ജീവിതം !
ലഹരിയുടെ ആലസ്യത്തിൽ അഴിഞ്ഞാടാതെ...
പവിത്രമായിതീരട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതം.

ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത യുവദീപ്തി എസ്.എം.വൈ.എം