ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത യുവദീപ്തി എസ്. എം. വൈ. എമ്മിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വൈദികർക്കായി നടത്തപ്പെടുന്ന

Mar Joseph Powathil Memorial

Badminton Tournament

Date : 14/08/2023

Time : 5.00 PM

Venue: Sandeshanilayam Indoor Court

ഏവർക്കും സ്വാഗതം

യുവദീപ്തി എസ് എം വൈ എം
ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത