യുവദീപ്തി എസ്.എം.വൈ.എം ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത കലോത്സവം

*"ഉത്സവ് 2023"*

രചനാമത്സരങ്ങൾ

2023 സെപ്റ്റംബർ 06
രാവിലെ 9:30ന്
ചങ്ങനാശ്ശേരി എസ് ബി ഹൈസ്കൂളിൽ

ഏവർക്കും സ്വാഗതം