യുവദീപ്തി എസ്.എം.വൈ.എം
ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത
കലോത്സവം
ഉത്സവ് 2k23