സ്തുത്യർഹമായ ശുശ്രൂഷ പൂർത്തിയാക്കിയ റീജന്റ് ബ്രദർ ഡെറിക്ക് കഞ്ഞിക്കരയ്ക്ക് യുവദീപ്തി എസ് എം വൈ എം കുടുംബത്തിന്റെ നന്ദിയും പ്രാർത്ഥനാശംസകളും