യുവജങ്ങളുടെ കലാസൃഷ്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും അവയെ മറ്റുള്ളവരില്ലേക്ക് എത്തിക്കാനുമായി Y Magazine എന്ന പേരിൽ ഓൺലൈനായി മാഗസിൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.