യുവജന നേതാക്കന്മാരെ സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും വേണ്ടി വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ യൂത്ത് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം (YTP), 2020 മെയ് 28 മുതൽ ആരംഭിക്കും. 280 ലധികം ചെറുപ്പക്കാർ ഇതിനോടകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത്കഴിഞ്ഞു.