2023 അതിരൂപത സമിതിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ, പ്രവർത്തനവർഷ ഉദ്ഘാടനം, വാർഷികം

ഫെബ്രുവരി 19, 2023

@ പാസ്റ്ററൽ സെന്റർ, ചങ്ങനാശ്ശേരി