റീജന്റ് ബ്രദർ ഡെറിക്ക് കഞ്ഞിക്കരയ്ക്ക് യുവദീപ്തി എസ് എം വൈ എം അതിരൂപത കുടുംബത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം