നാളെ വൈദിക വസ്ത്രം സ്വീകരിക്കുന്ന യുവദീപ്തി എസ് എം വൈ എമ്മിന്റെ റീജന്റ് ബ്രദർമാരായിരുന്ന ബ്രദർ ആശിഷ് തുണ്ടുപ്പറമ്പിലിനും ബ്രദർ ക്രിസ്റ്റി ഐക്കുളത്തിനും യുവദീപ്തി എസ് എം വൈ എം അതിരൂപത കുടുംബത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനാശംസകൾ..