അന്താരാഷ്ട്ര നഴ്സസ് ദിനം - മെയ്‌ 12

കരുതൽ കൊണ്ട് ഹൃദയം തൊടുന്ന ഭൂമിയിലെ മാലാഖമാർക്ക് ആശംസകൾ

യുവദീപ്തി എസ്.എം.വൈ.എം
 
ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത