എം.ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി.എഡ്‌ പരീക്ഷയിൽ എട്ടാം റാങ്ക് കരസ്തമാക്കിയ

ജാസ്മിൻ മാത്യു-ന്
(എഡിറ്റർ, യുവദീപ്തി എസ്.എം.വൈ.എം ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത )

യുവദീപ്തി കുടുംബത്തിന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ