വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണങ്ങൾ തുടർക്കഥ ആകുമ്പോൾ നോക്കുകുത്തി ആകുന്ന സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾക്കെതിരെ *പ്രതിഷേധം *

മെയ്‌ 23, 9:30 am
കോട്ടയം കളക്ടറേറ്റ്

എല്ലാവരുടെയും പങ്കാളിത്തം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

*Yuvadeepti SMYM*
*Changanacherry Archdiocese*