എം.ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി B.A (Visual Communication) പരീക്ഷയിൽ
ഏഴാം റാങ്ക്
കരസ്തമാക്കിയ
ആൽബിൻ പടിഞ്ഞാറേക്കരക്ക്
(യുവദീപ്തി SMYM കോട്ടയം ഫൊറോന പ്രസിഡന്റ് )
അഭിനന്ദനങ്ങൾ