വിജയികൾക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ

ബി വിഭാഗം
 മേബിൾ തോമസ്
 ഏയ്ഞ്ചൽ മരിയ ചാക്കോ
മഡോണ മാത്യു &അനില തോമസ്

എ വിഭാഗം
 ജോബിൻ ജോസഫ്
 ക്രിസ്റ്റോ ആന്റണി
 ജോൺസൻ ജിജി